Governu (Timór Lorosa'e)

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Tuir artigu 103 Lei-Inan nian, Governu, órgaun soberanu ida-ne’ebé iha responsabilidade atu hala’o no ezekuta polítiku jerál nasaun nian no mós órgaun superiór Administrasaun Públika nian.

Membru[edita]

tuir artigu 104

  • Primeiru-Ministru
  • Vise-Primeiru-Ministru ida ka liután
  • Ministru sira
  • Vise-Ministru sira
  • Sekretáriu-Estadu sira

Númeru ba dezignasaun no mós atribuisaun ministériu no Sekretária-Estadu nian sira Governu nia diploma lejizlativu define.

Konsellu Ministru[edita]

tuir artigu 105
Konsellu-Ministru sei hariik hosi Primeiru-Ministru, Vise Primeiru-Ministru, no Ministru sira. Vise-Ministru sira no Sekretáriu-Estadu sira bele partisipa iha reuniaun Konsellu-Ministru nian, maibé sira la iha direitu ba votu.

Nomeasaun[edita]

Membru Governu siraseluk, Prezidente-Repúblika mak sei hili liu husi Xefe-Ministru nia proposta. (Lei-Inan, artigu 106)