Lista subdistritu Timór Lorosa'e nian

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Timór Lorosa'e nakfahe subdistritu administrativu 65.

Subdistritu
Subdistritu inhabitants (2004) Distritu
Aileu 17.166 Aileu
Ainaru 12.640 Ainaru
Alas 6.485 Manufahi
Atabae 9.609 Bobonaru
Atauru 7.863 Dili
Atsabe 16.037 Ermera
Baguia 8.943 Baukau
Balibo 13.540 Bobonaru
Barique/Natarbora 4.781 Manatutu
Baukau 37.112 Baukau
Bazartete 20.190 Likisá
Bobonaru 22.756 Bobonaru
Cailaco 8.374 Bobonaru
Cristo Rei 43.909 Dili
Dom Aleixo 71.489 Dili
Ermera 27.293 Ermera
Fatuberliu 6.326 Manufahi
Fatululik 1.814 Kovalima
Fatumean 3.346 Kovalima
Fohoren (Fohorem) 4.116 Kovalima
Hatulia (Hatolia) 30.659 Ermera
Hatu-Builiku (Hatu-Builico) 10.807 Ainaru
Hatu-Udu (Hato-Udo) 8.817 Ainaru
Iliomar 6.726 Lautein
Laclo 7.558 Manatutu
Laclubar 8.034 Manatutu
Lacluta 5.187 Vikeke
Laga 15.133 Baukau
Laleia 3.205 Manatutu
Laulara 5.448 Aileu
Lautein 13.866 Lautein
Lekidoe (Lequidoe) 5.819 Aileu
Letefoho 19.917 Ermera
Likisá 18.304 Likisá
Lolotoe 6.992 Bobonaru
Lospalos 25.417 [Lautein (distritu)|[Lautein]]
Luro 6.205 Lautein
Maliana 21.763 Bobonaru
Mape-Zumalai 9.992 Kovalima
Manatutu 10.449 Manatutu
Maubara 16.340 Likisá
Maubise (Maubisse) 20.212 Ainaru
Maucatar 5.876 Kovalima
Metinaro 3.409 Dili
Nain Feto 18.693 Dili
Nitibe 11.052 Oe-Kusi Ambenu
Oesilo 10.892 Oe-Kusi Ambenu
Ossu 16.539 Vikeke
Pante Macassar 29.113 Oe-Kusi Ambenu
Passabe 7.139 Oe-Kusi Ambenu
Quelicai 37.112 Baukau
Railaco 9.293 Ermera
Remesiu (Remexio) 9.493 Aileu
Same 26.066 Manufahi
Soibada 2.692 Manatutu
Suai 21.539 Kovalima
Tilomar 6.135 Kovalima
Turiscai 6.073 Manufahi
Tutuala 3.707 Lautein
Vemasse 8.886 Baukau
Venilale 14.337 Baukau
Vera Cruz 28.178 Dili
Vikeke 20.640 Vikeke
Watu-Carbau 6.725 Vikeke
Watu-Lari 17.083 Vikeke

Mapas[edita]

Haree:[edita]