Luro

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Luro Subdistrikt neu.png
Sucos Lautem.png

Luro hanesan sub-distrito ida husi distrito Lautein (Timór Lorosa'e) nebe mak iha suku nee, henesan: Afabubu, Baricafa, Cotamutu, Lacawa, Luro e Wairoque. Lian nebe mak uja iha subdistrito ida nee mak hanesan lia makasae, maibee iha nee makasae sei fahe ba oin rua mak diferente. Luro halo fronteira ho Iliomar , Baukau e sub-distrito Lautein.


Subdistritu Lautein distritu Bandeira Timór Lorosa'e nian
Iliomar | Lautein | Lospalos | Luro | Tutuala