Diferenças entre edições de "Google"

Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
5 bytes adicionados ,  23h28min de 26 de Janeiru de 2016
sem resumo de edição
Artikel ida ne’ebe sei kolia konaba empressa.ba Ba makina hodi buka informasaun, hare iha [[google search]] ba funsaun seluk.
 
Google incInc. hanesan kompanha multinasiional iha federasaun amerika ne’ebe halai liu ba sakrefisiu no produto internet.produto produto hirak ne’e mak hanesan teknologia ,komputasaun web ,software, no promosaun daring. Komponente barak liu mai husi AdWords.
Artikel ida ne’ebe sei kolia konaba empressa.ba makina hodi buka informasaun, hare iha google search ba funsaun seluk.
Google inc.hanesan kompanha multinasiional iha federasaun amerika ne’ebe halai liu ba sakrefisiu no produto internet.produto produto hirak ne’e mak hanesan teknologia ,komputasaun web ,software, no promosaun daring. Komponente barak liu mai husi AdWords.
Google hari husi larry page no sergey brin wainhira sei iha banku universidade iha universidade Stanford. Sira nain rua kaer 16 porsentu husi fundus kompanha .sira halo google sai hanesan kompanha privada iha dia 14 septembro 1998. Objrtivo husi kompanha ne’e rasik mak”halibur informasaun mundu nian hodi bele asessu husi ema hotu no fo benifisiu ba ema hotu,no slogan ne’ebe illegal mak “don’t be evil “ iha tinan 2006 officio google muda ba mountain view, california .
Husi google hari,desemvolvimento companha ne’ebe lalais produz ona produto oin oin , ne’ebe servisu hamutuk ho conteudo makinha hodi buka google nian.kompanha ne’e mos oferese software ne’ebe produtivo daring ( iha redes nia laran) nune’e mos ho carta elektronika , pakote aplikasaun office nia no redes social .produto produto komputador meja nian hanesan aplikasaun ho hadia ka buka web , controla no forma no hatama foto, mensagen instant no controla desemvolvimento sistema operative android ba telfone iha google chrome OS ba netbookchromebook .google mos halai liu ba makinha de komunikasaun. Sira mos servisu hamutuk ho produsaun elektronika oin oin sira hodi halo makinha NEXUS nian no realija motorala mobility iha maio 2012. Tinan 2012 infrastrukturasfiu optic monta iha Kansan hodi fo facilidade ba usario internet longe direksaun google fiber.

Menu de navegação