Utilizador:Paulinoguterres

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Paulinoguterres.jpg
Paulino Guterres
Estudante Akademia Bina Sarana Informatika Jakarta
Identidade Pesoal
Fatin/Data Moris Watulari, 12 Maiu 1992
Estatus Klosan
Aman Afonso Soares
Inan Paulina Fernandes
Maun Alin Na'in 5

Paulino Guterres moris iha 12 fulan Maiu 1992 iha Vessoru, Watulari, Vikeke, idade 22, husi aman Afonso Soares no Inan Paulina Fernandes, oan ikun husi maun alin na'in 5 mak hanesan Zelia Fernandes, Joao Baptista, Julio Trindade, Rocsiana Fernandes no Rosmanina Fernandes.

Edukasaun Formal[edita]

Estudu Tinan Estudu
Eskola Primaria No 03 Hau-Oli Vessoru 2000-2005
Eskola Pre-Sekundariu No 03 Becora Dili 2005-2008
Eskola Teknika Profesional Becora Dili 2008-2011
Akademia Bina Sarana Informatika (BSI) Jakarta 2012-seidauk remata

Edukasaun Non Formal[edita]

  • Kursu/estajiu iha area IT Ministeriu Sosial Timor Leste, 2011
  • Kursu Cisco Internasional kona ba Rede Komputador Nivel 1 iha Jakarta, 2012
  • Kursu Web Desain, 2012

Istoria Moris[edita]

Iha loron Tersa Feira, 12 Maiu 1992 tuku 04:00 oras Timor Leste lalelan nakloke hodi fo naroman foun ba mundu, teki-tekir mosu lian labarik ida ne'ebe tanis iha area Aldeia Balabasiba, Suku Vessoru, Sub-Distritu Watulari, hodi fo sinal katak familia uma kain Soares-Fernandes hetan anju foun ida ne'ebe fo konese nia an ba mundu hanesan oan mane ikun husi maun alin na'in 5 ne'ebe nakonu ho espiritu, domin no matenek husi familia Soares-Fernandes. Liu tiha oras balun nian laran familia desidi hamutuk hodi tau nia naran Luis ne'ebe foti husi avo ne'ebe koinesidu tebes iha suku Babulu ho naran Loibuti-Leki. Depois de tinan 5 Igreja Katolika komesa halo registu Sakramentu Batizmu iha tinan 1997 hafoin nakfilak husi naran Luis(jentiu) ba naran Batizmu Paulino Soares Guterres ne'ebe foti husi Tiun ne'ebe ho naran Paulino Guterres ne'ebe uluk funu invazaun Indonesia hanesan Komandante Kolaborador Sentru Sul 1977-1979, ikus mai mate iha atake entre invazaun Indonesia iha tinan 1979 iha Same Manufahi. Naran apelidu Soares foti husi Aman Afonso Soares ikus mai naran ne'ebe registradu ka validu mak Paulino Soares Guterres.

Istoria Edukasaun[edita]

Iha tinan 1998 komesa registu iha Eskola Primaria no.03 Hau-Oli hodi hahu hala'o estudu hanesan estudante, la to'o tinan ida mosu Referendum 30 de Augustu 1999 hodi hapara estudu primeiru ano ba segundu ano, hodi halai ba ai laran tamba deskonfia mosu krimi iha suku laran. Liu tia krizi ida ne'e populasaun hotu komesa tun fali ba suku, iha 2000 komesa hahu fila fali primeiru anu iha Eskola Primaria no.03 Hau-Oli, Estudu Primaria durante tinan 6 nia laran to'o 2005.
Remata husi Eskola Primaria husik hela inan aman hodi kontinua fila fali estudu iha Sidade Dili iha Eskola Pre-Sekundaria no.03 Bekora Dili tinan 2005, hala'o estudu to'o segundu anu pre-sekundaria mosu krize 2006 hodi evakua fali ba suku Vessoru, sub-distritu Uatolari distritu Vikeke iha 2007, kontinua hala'o estudu iha Eskola Pre-Sekundaria no.01 Uato-Carbau to'o remata pre-sekundaria iha tinan 2008.
Depois de remata iha Eskola Pre-Sekundaria kontinua fila fali iha Eskola Teknika e Profesional ka STM Bekora Departementu Informatika iha tinan 2008. Durante hala'o estudu iha parte seluk mos hala'o aktividade hanesan organiza kolega Informatika sira hodi halo grupu estuda hamutuk hodi konsege sai organizasaun ida ho naran Centru Estudante Informasaun Komunikasaun no Teknologia (CEICT). Estudu to'o terseiru anu, hala'o kursu/estajiu iha Ministeriu Sosial Timor Leste iha area IT nian hodi kontrola servidor no halo manutensaun ba komputador sira, Remata iha tinan 2011.
Depois de remata husi Eskola Teknika Profesional Bekora, familia tur hamutuk deside hodi kontinua iha rai liur, maske ho ekonomia ne'ebe fraku tebes maibe hodi servisu makas no aten barani, familia sira haruka kontinu estudu Universitariu iha Akademia Bina Sarana Informatika (BSI) iha Jakarta Indonesia iha tinan 2012. Prosesu to'o ohin loron Paulino Soares Guterres ho idade 22 sei hala'o hela estudu iha Akademia Bina Saran Informatika seidauk remata.
Kontaktu hau liu husi situs web www.paulinoguterres.com ka email admin@paulinoguterres.com