Vessoru

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Suku Vessoru
Uma lulik in Vessoru.jpg
Área 39,25 km²[1]
Populasaun 1519 (2015)[2]
Aldeia
Balabasiba
Mau-boru
Culu-dere
Baha-o
Uani-Uma
Baha-Buga
Matau
Mapa
Vikeke munisípiu

Vessoru (iha Lian Tetun: Be-Soru, signifika katak be hasoru malu) hanesan suku ida husi sub-munisípiu Watulari, munisípiu Vikeke (Timor-Leste), lokaliza iha mota rua nia klaran Boru-Wa'i ho Meta Wa'i, parte leste baliza ho Afaloicai ho Waniuma (Postu administrativu Watucarbau), parte oeste baliza ho suku Babulu, parte norte baliza ho suku Afaloicai (Postu administrativu Bagia) no parte sul baliza ho Tasi Mane. Iha aldeia hitu mak hanesan Balabasiba, Mau-Boru, Culu-Dere, Baha-o, Uani-Uma, Baha-Buga, Matau. Iha tinan 2015 total populasaun hamutuk 1519, mane 785 no feto 734. [2]

Istoria[edita]

Igreja Katolika Suku Vessoru

Vessoru hanesan suku ida ne'ebe haleu ho mota rua mak hanesan mota Boru-Wa'i no mota Meta-Wa'i, mota rua ne'e mai husi Matebian no ikus mai hasoru malu iha Suku Vessoru. ho ida ne'e avo sira tau suku ne'e nia naran Vessoru mai husi lian Tetun Be Soru katak be hasoru malu. Maibe iha tempu ivazaun Indonézia muda naran Vessoru ho naran Kapuas, no ohin loron Vessoru oan sira konesidu ho naran Kapuas.

Produtu Lokal[edita]

Suku Vessoru riku ho produtu oioin mak hanesan nu'u, hare, batar, aifarina, ikan, no seluk tan. Populasaun suku Vessoru uza produtu hirak ne'e hodi sustenta sira nia moris loro-loron.

Area Turizmu[edita]

Tasi Ibun Parte Sul Suku Vessoru

Didimera, fatuk boot ida hanesan foho, lokaliza iha parte sul suku Vessoru nia ka iha area tasi ibun suku Vessoru, wainhira turista sira hakat liu iha fatin ne'e sira hare furak tebes no malirin ho anin nia huu, ema peskador sira buka ikan, husi suku seluk mai vizita hodi pasa ferias no seluk tan. Iha tinan 2011 estadu Timor-Leste monta gruta ida iha Didimera hodi sai hanesan fatin sarani katolika sira nia ne'ebe bainhira halo seremonia Misa, populasaun suku Vessoru no suku seluk selebra hamutuk iha fatin ne'eba.

Ligasaun ba li'ur[edita]

Commonscommons:Main Page
Commons: Vessoru – Imajen sira

Referensia[edita]

  1. Direcção Nacional de Estatística: 2010 Census Wall Chart (English) (PDF; 2,5 MB)
  2. 2,0 2,1 Timor-Leste Population And Housing Census 2015 iha Wayback Machine (rai 2016-12-31)


Suku postu administrativu Watulari nian Bandeira Timór Lorosa'e nian
Afaloicai  | Babulu (Babulo)  | Makadike (Macadique)  | Matahoi  | Waitame (Uaitame)  | Vessoru