Vikeke (distritu)

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Vikeke
Viqueque
Estatístika
Kapitál: Vikeke
Rai-balun: 1.781 km²
Pozisaun 1.ª
Populasaun: 66.434 (2004)
Pozisaun 5.ª
Densidade pop.: 37,3 abit./km²
Pozisaun 10.ª
Total uma-kain: 15.276 (2004)
Pozisaun 5.ª
Subdistritu: Lakluta, Ossu, Vikeke,
Watulari, Watucarbau
Mapa
Pozisaun 5.ª
Bandeira Vikeke
Distritu Vikeke
Sidades Vikeke

Vikeke (lian-portugés: Viqueque) situada iha parte tasi mane Timór Lorosa'e nian. Husi parte leste Vikeke baliza ho distritu Lospalos, husi parte norte Vikeke baliza ho distritu Baucau, husi parte sul vikeke hateke ba Tasi Mane (Tasi Timór) i husi fali parte Oeste Vikeke baliza ho distritu Manatutu. Viqueque iha mos riku soi natureza nebe mak barak hanesan, nu'u, cami ou ahi oan (tuir lian terik), mina rai no mos seluk-seluk tan.

Ligasaun ba li'ur[edita]

Commons commons:Main Page
Commons: Distritu Vikeke – Imajen sira


Distritu Timór Lorosa'e nian Bandeira Timór Lorosa'e nian
Aileu | Ainaru | Baukau | Bobonaru | Dili | Ermera | Kovalima | Lautein | Likisá | Manatutu | Manufahi | Oe-Kusi | Vikeke