Bobonaru

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Mercadeo em Bobonaro (1968)
Subdistritu Bobonaro

Bobonaru (port. Bobonaro) mak sai sidade Timór Lorosa'e. Distrito Bobonaro nia kapital mak Maliana, iha Sub Distrito Neen, mak hanesan: Bobonaro, Maliana, Atabae, Lolotoe, Cailaco i Balibo.

Iha Distrito ne'e poblasaun sira koalia lian barak hanesan kemak, bunak, tetun terik, bekais i lian seluk tan.

Iha distrito Bobonaro iha fatin barak mak sei mamuk hela, rai balun povo sira uza halo natar i sai hanesan fatin nebe mak bele produto Fós iha rai laran.