Saltar para o conteúdo

Wikipedia:Bot sira

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
(Redirecionado de Wikipedia:Bots)

Bot sira - "program komputer" ka prosesu automátiku ba hala'o kontribuisaun automátiku iha Wikipedia, por ezemplu tau ligasaun ba artigu sira iha lian seluk ("interwiki"), ka kontrola imajen iha artigu sira.