ASUS

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Asustek Komputer, Inc. bain-bain fo naran ASUS mak kompanha ida ne’ebe iha nasaun Taiwan ne’ebe produz komponente komputador hanesan Motherboard, kartu grafiku no notebook. Asus agora komesa produz ona PDA, Telemovel gengam, monitor LCD, no produz computer seluk tan. ASUS iha 2005 fa’an motherboard barak liu do que kompanha seluk. Iha 2004 tama to’o 30 mill. Ho numeru ne’ebe iha sira komesa kontraktu modelu seluk. ASUS mos halo produsaun ba komponente sira ba kompanha seluk. Mak PS2 Sony no Apple Ipod, iBook, no selu-seluk tan.