Antivirus

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Antivirus mak programador ida ne’ebe uza hodi asegura,detekta no hamo’os virus komputador husi sistema komputador. Antivirus hanaran mos Virus Protection Software (virus proteksaun ba software). Aplikasaun ne’e bele hili ka lae sistema komputador ne’ebe hetan ona infeksaun ho virus ruma ou lae.Programador hotu-hotu ne’e lao iha kotuk (background) no halo muda nia an ba ficheiro hotu-hotu ne’ebe mak asesu ba (loke, halo modifikasaun, ou antes rai ficheiro). Antivirus – antivirus foun agora ne’e laos deit halo deteksaun ba virus. Programa antivirus agora ne’e mos kompletu ona ho kapasidade hodi halo deteksaun spyware, rootkits, no malware - malware seluk tan. Laos ida ne’e deit, antivirus agora ne’e kompletu ho firewall hodi asegura komputador husi hacker ne’ebe mak atu ataka komputador no anti spam hodi asegura email lixo ne’ebe tama mai no virus ba kaixa tama husi utiizador.