Enjeñaria

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Enjeñaria ka modifikasaun hanesan siensia no teknolojia atu rezolve dezafius ne'ebe ema hasoru. Liu husi edukasaun Enjeñaria nian siensia, matematika no esperiensia. rezolve moos ho pratika mak barak objetu ka prosesu ne'ebe mak iha benifisiu. Ema ne'ebe implementa Enjeñaria iha nia profissionalidade hanaran enjineiru (Lisensiatura iha Enjeñaria).

Tuir istoria, ema sientista barak barak mak deskobre katak ema ida-idak iha nia Enjeñaria rasik ne'ebe mai husi naturalmente. ne'ebe mak iha tempu uluk ema uza nia tekniku hodi halo fatuk sai hanesan material uza lorloron nian. ho liafuan seluk katak Enjeñaria hanesan serbisu ne'ebe mak halo hahuu husi koko no to'o hetan nia rezultadu. No iha mundu ohin loron, Siensia aprendijajen komesa la'o ho modernu, no muda ema nia hanoin kona-ba maneira serbisu natureza nian.Ho mudansa siensia no hanoin ida ne'e mak muda ema nia matenek hodi halo Enjeñaria sai ona hanesan siensia ida. Ho dezenvolve siensia Enjeñaria mak bele ona produs ema atu serbsiu hodi sai hanesan ema tekniku ida iha mundu ohin loron nian.

Sanak sira husi siensia Enjeñaria nian[edita]

Website li'ur[edita]