Saltar para o conteúdo

Ensino

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
           === ESCOLA DO REINO DE VENILALE ===

Escola Do reino Do venilale iha tinan 1933 laos hanesan fatin escola nian maibe escola refere sai hanesan Ingreja hodi sarani sira rona misa iha loron domingo-domingo, iha tempo neba ingreja refere muda fali ba leten ne'ebe dok husi escola do reino Quaze 100m tan ne’e fatin refere sai hanesan escola ba labarik orfornatu sira.kleur ba kluir escola refere simu mos populasaun nia ona sira maibe sei halo discrimanasaun ba povo katak liurai ho atan,iha tempo neba povo tenke servi da liu rai nia oan sira hodi fo oportunidade hanesan bele hetan educasaun, no povo nia oan tenke to’o tinan 15 iiha dever selu ona inpostu kontinua hanesan ne’e.

   iha tinan 1974 mosu politika hodi hamosu partidus politico sira no fatin nafatin natin educasaun maibe tenke husik hela tinan tolu nia laran tamba hetan invasaun husi indonesia,iha tinan 1976 fatin refere kontinua tau hanesan fatin hodi halibur oan kiak sira nebe laiha inan no aman tamba ema barak mate iha funu

iha tempo nebe planu husi governo indonesia hodi muda orfonatu sira ba fatin seluk hodi escola refere sai hanesan escola publico maibe escola refere sai hanesan ecola Swasta ka SDK Venilale. iha tinan 1999 wainhira timor leste hetan independecia fatin refere kontinua sai hanesan escola SDK to’o iha 2005. iha tinan 2005/2006 hetan suporta no hadia husi ENSUL tau hanesan fatin libraria iha subdistritu venilale nebe hetan inagura husi president jose ramus horta nebe oras ne’e sai hanesan chefe nasaun timor leste tamba iha tempo neba chefe suco nain Ualu husi Suco Ualu iha subdistritu venilale hodi entrega ba ingreja hodi tau liman no oras ne’e fatin refere sai nafatin fatin perpustakaan no fatin encontru nian.

 By :Pedro ximenis.