Escola Santa Madalena de Canossa

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Canossa comoro.JPG
Esc. Sta. Madalena de Canossa
Fundasaun
Identidade
Provincial Madre Guilhermina Marçal, FdCC
Superiora Comoro Madre Lucia de Deus Soares, FdCC
Reitora IPDC Madre Terezinha Guterres, FdCC
Directora Secundaria Madre Francelina Freitas, FdCC
Directora Pre-Secundaria Madre Maria Carvalho, FdCC
Directora Primaria Madre Imaculada, FdCC
Directora Pre-Primaria Madre Domingas Dias, FdCC
Website www.fdcc.tl
http://alumnicanossa2012.co.vu

Escola Santa Madalena de Canossa nebe ho nia karakteristika hakarak Eduka no forma Ema (Jovem) sai nia an tomak, tamba ne’e fo importansia tebes, uluk nanain ba ema nudar:

Individual Rekonhese nia an nudar ema (Jovem) mane ou feto nebe ho nia dignidade nebe a’as no folin tebes. Orgulho ho identidade nudar Timor oan nebe ho nia kultura rasik maske nakloke mos ba mundo global.

Social rekonhese relasaun ho ema no kriasaun seluk nia diak (bem comum) sensu kritiku ba situasaun atual no prontu ba kontribuisaun no transformasaun.

Transcendental haburas relasaun intima ho Maromak. Konsiente nafatin Maromak nia presenca iha fatin hotu-hotu no meios oioin nebe apresenta.

Visaun[edita]

  • Forma Ema nia An tomak, atu sai Ema Diak, ne’ebe Fiar no Hadomi Maromak no Maun Alin sira. Husi Edukasaun Nasional no Katolika forma Ema atu sai tasak, nune’e bele moris diak, aktivu, moris tuir kultura rai nian no responsavel iha kreda no Nasaun.

Misaun[edita]

  • Hanorin : Liu husi disiplinas nebe hanorin, tulun alunos sira hasai sira nia matenek nebe iha ona no nakonu sira ho imformasaun kona ba pasiencia no desemvolvimento teknologia nebe adapta tuir tempo.
  • Forma : liliu forma alunos ida-idak nia fuan atu moris diak liu nudar ema sarani iha sociedade no Igreja.
  • Forma sira nia konsiensia atu hatene hili buat nebe diak no buat nebe ladiak.
  • Eduka Tulun alunos sira atu desemvolve sira nia Dons rasik, nune’e bele tulun an rasik no ema seluk iha sociedade.

Objectivo[edita]

  • Haburas kapasidade intelektual nebe iha ona tuir faculdade nebe sira hili (Ciencias Naturais e Ciencias Sociais) prepara sira ba futuru (Universidade).
  • Liu husi aktividade extra-kurikuler haburas aluno/a ida-idak nia skill/ abilidade hodi desemvolve an rasik no bele tulun fali ema seluk.
  • Tulun aluno/a ida-idak atu haburas sira nia domin ba Maromak liu husi orasaun Eukaristia no frequenta sacramento sira seluk.
  • Prepara no tulun aluno/a ida-idak deskobre sira nia vokasaun rasik, no bele servi diak liu tan kreda no Nasaun tuir ida-idak nia profisaun.
  • Kuda iha aluno/a sira, Espirito Canossiana nian ho hametin relasaun familia canossiana liu husi ikatan ALUMNI.