Saltar para o conteúdo

Google

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Google Inc. hanesan kompanha tecnologia multinasional amerika nian ne’ebe especialista iha apoiu servisu internet no sira ni produtu. inclui mos tecnologia promosaun online, software, hardware no, komputasaun web no computasaun iha kalohan. Komponente barak liu mai husi AdWords.

Google hari husi Larry Page no Sergey Brin wainhira sei iha banku universidade iha universidade Stanford. Sira nain rua kaer 16 porsentu husi fundus kompanha. sira halo google sai hanesan kompanha privada iha dia 14 septembro 1998. Objetivo husi kompanha ne’e rasik mak” halibur informasaun mundu nian hodi bele asessu husi ema hotu no fo benifisiu ba ema hotu, no slogan ne’ebe illegal mak “don’t be evil“ iha tinan 2006 officio Google muda ba Mountain View, California.

Husi google hari, desemvolvimento companha ne’ebe lalais produz ona produto oin oin, ne’ebe servisu hamutuk ho conteudo makinha hodi buka google nian.kompanha ne’e mos oferese software ne’ebe produtivo daring (iha redes nia laran) nune’e mos ho carta elektronika, pakote aplikasaun office nia no redes social. produto produto komputador meja nian hanesan aplikasaun ho hadia ka buka web, controla no forma no hatama foto, mensagen instant no controla desenvolvimento sistema operativo android ba telefone iha google chrome OS ba netbook chromebook. google mos halai liu ba makinha de komunikasaun. Sira mos servisu hamutuk ho produsaun elektronika oin oin sira hodi halo makinha NEXUS nian no realija Motorala mobility iha maio 2012. Tinan 2012 infrastrukturas fiu optic monta iha Kansan hodi fo facilidade ba usuario internet longe direksaun google fiber.

Kompanha ida ne’e mais ou menus halo operasaun ba atus ida resin ba server iha centro dados iha mundu tomak. No halo prosseca ba rihun ida iha qwery buka nian. No besik 24 petabita dados ne’ebe usario halo la diaria nian.

Iha fulan desembru 2012, alexa hatete google.com sai hanesan sitiu web ne’ebe mak hetan visitor barak liu iha mundu. Situs google iha lian seluk tama iha 100 ba leten, hanesan mos ho sitiu legal google nia hanesan YouTube no blogger. Google mos hanesan segundu lugar ba iha base de dados ekuitas modelu BRANDZ. Dominasaun merkadu hetan kritika oin oin konaba. favor criasaun, privasidade.iha 2014, google mos hetan apresiasaun husi Business Insider hanesan kompanha ne’ebe ho qualidade no valor ne’ebe diak.