Hatu-Builiku

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Hatu-Builiku
Mapa postu administrativu Hatu-Builiku

Hatu-Builiku (port. Hatu-Builico) ne'e vila ida iha suku Nuno-Mogue (postu administrativu Hatu-Builiku, Munisípiu Ainaru, Timór Lorosa'e)