Komunikasaun sosial

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

     


Saida mak komunikasaun ?


Ita presija estuda komunikasaun tanba sai hanesan introdusaun no mos sai hanesan  baze fundamental ida liu molok ita estuda tan seluk,no komunikasaun hanesan meius ida atu ema komunika ba malu entre ema ida ho ema seluk,entre grupu ba grupu ou komunika ba nia an.se wainhira ita ema la komunika ba malu mak se la konhese buat grupu ne’e no la hatene malu no mos la hatene ema seluk nia hakarak no la komunika ba malu mak buat hotu sei la lao.Hanesan matenek nain ida ho naran Dr.everelt kleijan nia hatete katak,komunikasaun nu’udar parte ida perfeito ba ema nia moris hanesan mos is,durante nia moris nia presija komunikasaun ba malu.

Diferensa entre komunikasaun ho media nu’udar componente ida ne’ebe importante mos iha prosesu komunikasaun tanto massa no mos komunikasaun seluk, ho media hakarak ka lakohi sira tenki iha relasaun ne’ebe mak diak husi komunikasaun mak bele fo informasaun liu husi canal media atu transmiti informasaun ba sosiedade no komunidade saida mak akontese iha rai laran ne’e. no media hanesan mos instrumentu ne’ebe uza hodi hodi transfere mensagem husi fontes komunikador ba reseptor no komunikante.no se laiha media komunikasaun mos labele akontese.komunikasaun persuasive hanesan koalia ho ema no mos komunika ho ema hanesan prosesu  ida iha ne’ebe ema nain rua ou liu troka informasaun ba malu nu’une ikus mai bele to’o ba iha komprensaun hamutuk ne’ebe klean liu e nomos hanesan ideias sira transfere husi fontes hato’o ba reseptor ou intensaun atu muda atitude,e nomos komunikasaun sei akontese deit wainhira ema troka experensia igual entre parte hirak ne’ebe partisipa iha prosesu komunikasaun.


           Husi proverbiu sira iha leten ne atu konklui deit katak,komunikasaun mak xave importante ba ema nia moris,se wainhira komunikasaun laiha,mak ema sei la konhese malu entre ema ida ho ema seluk.ita koalia kona ba Diferensa entre komunikasaun ho media ne’e sira rua tenke iha ligasaun ba malu atu nune’e bele transforma ou komunika ba malu hodi transmite informasaun ba sosiedade no komunidade atu hatene infomasaun lolos.

Husi esplikasaun iha leten,bele interpreta katak media hanesan pilares importante ba nasaun ida nia moris. Tanba iha realidade moris hatudu katak media hala’ao nia funsaun nu’udar kontrolo social. Entaun ho ida ne’e halo rezumo deit katak bainhira iha komunidade entaun media sei lori informasaun ne’ebe konsidera nu’udar buat ida ne’ebe mak konhesidu no iha relasaun ba ema ka komunidade modern. Razaun ne’e, refleta katak iha Timor-Leste konsege eziste ona media barak hanesan media imprensa no elektronika.