Lakluta

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Mapa munisípiu Vikeke

Lakluta (port.: Lacluta) vila ida iha suku Ahik (Postu administrativu Lakluta), Timór Lorosa'e nian.