Oppo

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Oppo hanesan kamera fone ida ne'ebe furak tebes iha timor.

Logo Oppo Wikipedia Tetun