Populasaun

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Populasaun hanesan komunidade nebe maka konsentra hamutuk iha fatin ka iha nasaun ida atu nune'e bele forma sai hanesan sidadaun ka sosiedade.