Template:Suku Ainaru postu administrativu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search


Suku postu administrativu Ainaru nian Bandeira Timór Lorosa'e nian
Ainaru  | Kassa (Cassa)  | Manutasi (Manutaci)  | Mau-Nuno  | Mau-Ulo  | Soro  | Suro Kraik (Suro-Craic)