Saltar para o conteúdo

Wikipédia:Wikipedia Asian Month 2019

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Wikipedia Asian Month 2019

Fulan Ázia Wikipédia (Wikipedia Asian Month) ne’e hanesan konkursu edit-a-thon (ou hanesan ho Maraton Wikipedia) ho nia obejektivu atu haburas no hala’o amizade entre komunidade Wikipedia sira iha Ázia. Eventu nee sei hala’o iha fulan Novembru 2019 no atu promove artigu sira konaba nasaun Ázia sira (la inklui Timor-Leste). Konkorente mazumenus tenki hakerek artigu hamutuk 5 (lima) konaba Ázia (la inklui Timor-Letes) no artigu sira ne’ebé liu selesaun no tama ba kritéria artigu nian sei hetan kartaun-postal Wikipédia nian husi komunidade Wikipédia Ázia sira.

Kritéria artigu

Artigu sira ne’ebé hetan valor mak artigu foun sira, konaba Ázia (la inklui Timor-Leste), ho nia kualidade hakerek nian ne’ebé diak, mazumenus 3.000 bita & 300 lia fuan, no artigu sira ne’e hareke iha fulan Novembru nia laran tinan 2019.

 • Artigu sira ne’e tenki ita bo’ot mak hakerek duni/rasik (la’os hadia ka aumenta artigu ne’ebé iha tiha ona), komesa iha loron 1 Novemberu 2019 oras 00.00 UTC (07.00 OTL) to’o 30 Novembru 2019 oras 23.59 UTC (1 Desembru 2019 oras 06.59 OTL).
 • Artigu sira ne’ebé hakerek tenki ho nia topiku konaba Ázia nian (hanesan cultura, geografia, politik, nsst.) la inklui Timor-Leste.
 • Artigusira tenki kompostu husi 3.000 bita ho 300 liafuan.
 • Artigu sira ne’ebé hakerek tenki iha qulidade ne’ebé diak.
 • Artigu sira iha referensia ne’ebé naton; no referensia sira ne’e bele hetan asessu ne’ebé iha ligasaun ho artigu ne’e rasik.
 • Artigu sira labele kopia husi sistema tradusaun nian, no uza lifuan ne’e ema barak bele la komprende.
 • Artigu sira la bele iha problema.
 • Artigu sira labele modelu hanesan artigu lista nian (Artigu lista nian kuandu artigu ne’e rasik tama iha lisra ne’e hili iha fulan Novembru 2019).
 • Artigu sira tenki informative.
 • Artigu sira tenki manda liu husi sistema ida ne’e. Ba informasaun liu tan sei hare’e iha kraik.
 • Artigu sira sei la simu sei ne’e halo husi IP laos uza nain iha Wikipédia Tetun. Ba sira ne’ebé seidauk registu Wikipédia Tetun, resitu tiha lai.

Nota: Artigu sira hotu pasa no la pasa sei hetan avaliasaun husi Júri Wikipedia Tetun nian.

Partisipa

Registu agora hodi bele partisipa iha Eventu ida ne'e!

Prémiu sira

 • Hetan kartaun-postal 1: Husi artigu lima ne'ebé liu selesaun.
 • no prêmiu seluk sei mosu mai.

Organizador & Júri

Eventu Pasadu

WAM 2018

Afiliasaun