Wikipédia Zero

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Logo Wikipedia Zero
Nasaun sira ne'ebé assesu ba Wikipedia Zero 2014
Nasaun sira ne'ebé assesu ba Wikipedia Zero 2016

Wikipédia Zero hanesan projetu ida husi Wikimedia Foundation ne'ebé fó assesu ba Wikipedia ho gratuita liu-liu ba nasaun sira iha limitasaun ba assesu Internet. Wikipedia Zero lansa iha tinan 2012.