Saltar para o conteúdo

Windows 7

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Windows 7 hanesan versaun Windows ikus ne'ebe mak uza menu start, ne'ebe mak troka versaun Windows antes ne'e, Windows Vista. Window 7 hamosu para fabrica komputador iha 22 julhu 2009 no reconhese iha publika iha 22 outubru 2009, menus husi tinan tolu wainhira sira hamosu Windows Vista.

Lahanesan ho Windows vista ne’ebe sira hamosu figura figura foun, Windows 7 fo konsentrasaun liu ba base desemvolvimentu Windows nian, ho objetivo atu bele kompetibel liu ho aplikasaun aplikasaun no makinha komputador ne’ebe kompetibel liu ho Windows Vista, apresentasaun Microsoft kona-ba Windows 7 iha 2008 fo konsentrasaun liu ba suportasaun multi touch ba monitor, desenho fila-ali taskbar ne’ebe mak agora ema konhese ho superbar, sistema ida ba programa home nian ne’ebe sira hanaran home group.

No ho performa ne’ebe sae ho daik, iha aplikasaun balu ne’ebe mak sira oferese hamutuk ho versaun anten husi Microsoft Windows, hanesan Windows Calendar, Windows Mail, Windows Movie Maker, no Windows Foto Gallery, la oferse tan ona iha Windows 7, barak liu ema oferese husi Microsoft so modelu ketak ketak parte ida husi pakote Windows live essentials ne'ebe gratuita.