Ataúru

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Municipio Ataúru
Ilitecaraquia/Vila Maumeta
Sidade kapitál Vila Maumeta (Atauro)
Área 140,50 km²[1]
Populasaun 8.602 (2010)[1]
Sukus Populasaun (2010)[2]
Beloi 1.774
Bikeli (Biqueli) 1.656
Makadade (Macadade) 1.486
Makili (Maquili) 1.946
Vila Maumeta 1.740
Mapa
Bobonaru munisípiu
Bobonaru munisípiu

Ataúru (portugés: Ataúro, lia Indonezia: Pulau Atauro ka Pulau Kambing) - illa timoroan iha Tasi Feto munisípiu Dili nian. Área 140,50 km², populasaun 8.602 (2010). Ema barak koalia lian Wetar (naran alternativu: lian Atauru) - lian nasionál Repúblika Timór Lorosa'e nian.

Jeografia[edita]

Ataúru postu administrativu iha munisípiu Dili. Administradór postu administrativu maka Manecas da C. Soares.

Suku:

Administrasaun[edita]

Dili
Postu administrativu Rai-balun Populasaun (2010) Sukus
Ataúru (Atauro) 140,50 km² 8.602 Beloi, Bikeli (Biqueli), Makadade (Macadade), Makili (Maquili), Vila Maumeta

Naran[edita]

Iha bibi barak iha Ataúru. Iha lian Wetar "bibi" bolu "atauro", ne'e duni naran illa nian maka Atauro.

Ligasaun ba li'ur[edita]

Commonscommons:Main Page
Commons
Commons: Ataúru – Imajen sira


Referensia[edita]

  1. 1,0 1,1 Direcção Nacional de Estatística: 2010 Census Wall Chart (English) Archived 2015-04-09 iha Wayback Machine. (PDF; 2,5 MB)
  2. Direcção Nacional de Estatística: Suco Report Volume 4 (englisch) Archived 2015-04-09 iha Wayback Machine. (PDF; 9,4 MB)
  3. 3,0 3,1 Seeds of Life


Munisípiu Timór Lorosa'e nian Bandeira Timór Lorosa'e nian
Aileu | Ainaru | Ataúru | Baukau | Bobonaru | Dili | Ermera | Kovalima | Lautein | Likisá | Manatutu | Manufahi | Oe-Cusse Ambeno | Vikeke