Saltar para o conteúdo

Parlamentu Nasionál

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Parlamentu Nasionál (iha portugés: Parlamento Nacional de Timor-Leste) mak órgaun soberania Repúblika Timór-Leste nian ne’ebé reprezenta ema Timór-oan tomak, iha kbiit atu halo lei, atu fiskaliza no atu halo desizaun polítika. (Konstituisaun, Artigu 92)

Eleisaun

[edita]
  • Ema hili Parlamentu Nasionál liu hosi sufrájiu universál, livre, diretu, hanesan, sekretu no ida-idak.
  • Parlamentu Nasionál iha membru/deputadu na'in 52 iha nia mínimu no iha nia máximu membru/deputadu na'in 65, iha momentu Parlamentu iha deputadu na'in 65.
  • Deputadu Parlamentu Nasionál nian iha mandatu ba tinan lima, maibé Prezidente Repúblika bele hakotu Parlamentu Nasionál, "iha kazu krize boot institusionál nian ne’ebé labele

iha formasaun governu ka aprovasaun Orsamentu Jerál Estadu nian, iha tempu naruk liu loron neen-nulu, wainhira rona tiha ona partidu polítiku sira-ne’ebé hetan kadeira iha Parlementu Nasionál, no rona Konsellu-Estadu, iha tempu ne’ebé laiha kdasar jurídiku atu hala’o disolusaun". (Konstituisaun, Artigu 86 f)

Asembleia Konstituinte (hili iha tinan 2001) fila-an ba Parlamentu Nasionál bainhira Konstituisaun RDTL nian tama iha vigór iha loron 20 fulan Maiu tinan 2002. Asembleia Konstituinte iha ona Deputadu na'in ualunulu-resin-ualu (88), tanba ne'e Parlamentu Nasionál mós iha Deputadu na’in ualunulu resin ualu, iha de’it mandatu dala uluk ne'e nia laran.


Eleisaun iha Timór Lorosa'e Bandeira Timór Lorosa'e nian
Parlamentu Nasionál: 2001 | 2007 | 2012 | 2017 | 2018

Prezidente Repúblika: 2002 | 2007 | 2012 | 2017

Kompozisaun

[edita]

haree: Eleisaun parlamentar, Timór Lorosa'e 2012