Araknolojia

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre

Matéria ida iha grupu Zoolojia nia laran nebe buka matenek no fihir sientífiku kona ba labadain no sakunar sira.Liafuan etolojia mosu husi liafuan rua iha lian grego, liafuan arachnos (‘labadain’) no liafuan -logos (‘estuda’ ka ‘siénsia’).

Ligasaun ba li'ur[edita]