Entomolojia

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Bee-na'in

Matéria ida iha grupu Zoolojia nia laran nebe buka matenek no fihir sientífiku kona ba kutun sira.Liafuan Entomolojia mosu husi liafuan rua iha lian grego, liafuan entomon (‘kutun’) no liafuan λογος, -logy (‘estuda’ ka ‘siénsia’).

Istória entomolojia[edita]

Biar ita hetan matenek kona ba kutun sira iha kultura hotu hotu iha mundu tomak, matenek nebe ita nia mamoris sira hanorin ba ita sientista sira hahú metodo sientifico kutun sira iha sékulo sanulu resin neen deit.

Entomolojia Timor nian[edita]

Iha lian tetum terik ita bele hetan lia luruk boot kona ba kutun sira, nune’e kutun sira importante tebtebes ba Timor oan. Ita nia abo sira no sira nia bei ala hadalan lian kona ba kutun sira tamba kutun sira importante tebtebes. Balu hada’et moras hanesan bee-doko (malaria) no dengue.

Ligasaun ba li'ur[edita]